תקנון

תקנון שימוש באתר:
 1. ברוכים הבאים לאתר "השוקה" (גם "hashka")", כדי להירשם כלקוח באתר ולקבל את שירותיו יש לקרוא בעיון את התקנון.
  שימו לב כי התקנון עשוי להשתנות מפעם לפעם ואנו ממליצים לשוב ולקרוא אותו ולבדוק האם חלו שינויים.       
 2. עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה.
 3. אם משהו לא ברור בתקנון או בכל שאלה אחרת ניתן לקרוא בדף "שאלות נפוצות" או לפנות אלינו בדף צור קשר.
 4. "השוקה" הינו אתר אינטרנט במסגרתו מתבצעות מכירות קמעונאיות (להלן: "השוקה" או "  hashka" או "האתר").
 5. כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם או חברה המבצע רכישה (להלן: "הלקוח"), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה באתר יהיה כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד  "השוקה" ו/או החברה המפעילה ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מחברות הבת שלה ו/או ספקיה.
 6. אזורי השירות הניתנים על-ידי האתר הינם באחריות  "השוקה" בלבד ועשויים להתעדכן מפעם לפעם על פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר ומפעיליו וללא צורך במתן הודעה מראש.      
  לרבות ללקוחות שכבר ביצעו הרשמה או הזמנה למקום לאזור שנגרע מן השירות. ניתן לבדוק את גבולות השירות בדף "זמינות משלוחים באתר".
 7. "השוקה" שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. ללקוח לא יהיו כל טענות כלפי  "השוקה" בגין השינוי. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן ב  "השוקה" לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.
 8. האתר יכול, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להפסיק בכל עת את פעילותו, וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת 
  המוצרים:
 9. "השוקה" רשאית לשנות את מגוון המוצרים הנמכרים באתר, להחליף, לשנות, להוריד ולהוסיף על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
 10. כמו כן אופן הצגת המוצרים, סדר, שיוך לקטגוריה וכו'.
 11. "השוקה" רשאית להציע מוצרים חלופיים, מבצעים או פרסומות הקשורים למוצר או בכלל.
 12. רכישה של סיגריות, מוצרי טבק ומשקאות משכרים מותרת אך ורק ללקוחות שמלאו להם 18 שנים ובהצגת תעודת זהות בלבד.
 13. "השוקה" רשאית להחליף מוצר שהוזמן במוצר חלופי גם אם מחירו, משקלו, גודלו וכ' שונים מן המוצר המקורי, וזאת ללא צורך לעדכן את ללקוח לפני. הלקוח, במקרה זה, יהיה רשאי להחליף את המוצר.
 14. "השוקה" רשאית להגביל את כמות המוצרים או לבטל הזמנה של מוצרים בכמות לא סבירה, הגדרת גובה כמות סבירה יהיה על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
 15. "השוקה" אינה מתחייבת ששמות המוצרים יהיו זהים למוצהר על-גבי האריזה או אתר היצרן או בכל מקום אחר.
  מחירים:
 16. המחירים הינן מחירי המוצר כפי שמופיעים באתר או מחיר המבצע באם קיים.
 17. מחירי המוצרים יקבעו באופן בלעדי על-ידי  "השוקה" והיא איננה מחויבת לכל מחיר אחר.
 18. "השוקה" רשאית לשנות את מחיר המוצרים על-פי ראות עינה וללא צורך בפרסום מוקדם, לרבות מוצרים הנמצאים בסל קניות הקבוע של הלקוח.
 19. מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע ואשר מסומן בצידם הסימן המציין זאת יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד האספקה. 
  למען הסר ספק יובהר כי מוצר אשר המחיר המוצג לגביו במסגרת מבצע פג בטרם סופק המוצר ללקוח, יחוייב בגינו מחיר המחירון ללא מבצע. 
  מוצרים הנמכרים במשקל:
 20. מחיר המוצרים אשר נמכרים במשקל יהיה לפי המשקל בפועל בעת ההזמנה. הלקוח יזמין הכמות הנדרשת והמשקל הסופי יינתן על-ידי  "השוקה" לפי המשקל הקרוב ביותר שניתן יהיה לספק בעת חיוב ההזמנה.
 21. מחירי המוצרים באתר כוללים מס ערך מוסף (מע"מ). 
  הרכישה באתר:
 22.  על הלקוח למלא אחר ההוראות למילוי פרטיו, מילוי נכון ומהימן של הפרטים הינו באחריותו הבלעדית של הלקוח.
 23. על הלקוח יהיה להציג ת"ז או כל פרט זיהוי שיידרש כדי לאמת את פרטי ההזמנה והלקוח.
 24. במידה והלקוח לא הציג פרטי זיהוי כפי שהתבקש תהיה רשאית  "השוקה" שלא לספק לו את ההזמנה.
 25. הסיסמא ושם המשתמש הינם כלים אישיים שנועדו לזיהוי והגנה על פרטי המשתמש וחשבונו. הלקוח מצהיר כי יודע ששם המשתמש והסיסמא הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה.
 26. "השוקה" שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות ב  "השוקה" ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור. 
  התשלום:
 27. הסדרי התשלומים ואמצעי התשלומים הנהוגים באתר יקבעו בלעדית על-ידי  "השוקה" .
 28. אתר  "השוקה" יכול לשנות את הסדרי התשלום, סוגי התשלומים ואו הטבות שניתנו לרבות תעריפים שונים הנהוגים באתר וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת.
  שעות פעילות  "השוקה" :
 29. האתר פעיל לצורך קבלת הזמנה 24 שעות 7 ימים בשבוע למעט לצורכי תחזוקה או מקרים מיוחדים. שעות קבלת המשלוחים ייקבעו בזמנים מוגבלים וללא כל קשר לשעות בהן האתר יהיה זמין לקבלת משלוחים. יש לעיין ב"זמינות משלוחים" לפני השימוש
 30. ביטול הזמנה ייעשה בפניה בטלפון או דרך "צור קשר".
  דמי משלוח:
 31. דמי המשלוח ויוצגו ללקוח בעת ביצוע ההזמנה בחשבון שישלח במייל.
 32. "השוקה" שומרת לעצמה הזכות לשנות מחירי המשלוחים, ועדכנן לקבוצות או יחידים של לקוחותיה או על-פי מאפייני רכישה, דמוגרפיה, סטטוס או כל פילוח אחר ייחודיים וזאת על-פי שיקול דעתה הבילעדי.
  אספקה:
 33. המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי  "השוקה" (להלן "המשלוח"), בכפוף לאמור בתקנון זה בדבר זכותה של  "השוקה" שלא לספק מוצרים כלשהם מסיבה זו או אחרת ו/או על-פי מצבים שצוינו או שלא צוינו בתקנון זה.
 34. מובהר כי אספקת המוצרים בגין הזמנה שתתקבל תתבצע בכפוף לאישור העסקה ואמצעי התשלום ע"י חברת האשראי (בתשלום בכרטיס אשראי)  "השוקה" שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר תשלום אשר אינו מקובל עליה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.
 35. הלקוח מצהיר כי ידוע לו שזמן אספקת המוצרים הינו הזמן שצוין בהזמנה, וכי  "השוקה" עלולה לשנות זמן זה מסיבה זו או אחרת וזאת ללא צורך במתן הודעה מראש.
 36. הלקוח מצהיר כי אי עמידה בזמני המשלוח כפי שנקבעו בהזמנה לא תפתור אותו מתשלום המלא על המשלוח ודמי המשלוח והוא אינו זכאי לפיצוי כלשהוא בגינן.
 37. הלקוח מצהיר כי ידוע לו שמערכת המחשוב עלולה להיפגע או להתקלקל ועל כן ביצוע הזמנה ייחשב רק כאשר תופיע הזמנה בשרתי המחשוב של החברה.
  אם מסיבה כלשהיא לא הופיע ההזמנה לא יהיה הלקוח זכאי לפיצוי כלשהו.
 38. באחריות הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח והתאמתו להזמנה, קבלת המשלוח מהשליח ללא כל הערה הינה אישור לאספקת כל המוצרים שהוזמנו ותקינותם.
 39. והיה והלקוח בכל זאת גילה כי חסר פרט כלשהוא יודיע ל- "השוקה" בתוך 4 שעות מקבלת ההזמנה.
  החזרת המוצרים:
 40. והיה והלקוח מבקש להחזיר מוצר כלשהוא יפנה לשירות הצרכנים בתוך 24 שעות ממועד האספקה, ויתאם עם המוקד את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין. החזרת מוצרים אשר אינם פסידים (מתקלקלים או מתכלים) ניתן להחזיר תוך 28 יום מקבלתם באריזה המקורית ו/או בהתאם להוראות החוק.
 41. אחריות על מוצרים פגומים הינה באחריות היצרן של המוצר,  "השוקה" מתחייבת כי תסייע ככל שניתן ללקוח לקבל מענה לפנייתו ליצרנים או משווקים המשווקים מוצרים דרכה.
  מבצעים:
 42. "השוקה" יכולה לערוך מבצעים מפעם לפעם, והיא רשאית להפסיקם. המבצעים יהיו בתוקף עד למועד האחרון של המבצע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המועד המוקדם מבניהם), והכל בכפוף לתנאי ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי, ו/או בכפוף לכל סימון או הצהרה בנוגע למבצע.
 43. בחירת המבצעים, ההטבות יהיה על-פי שיקול דעתה הבלעדי של  "השוקה" והיא יכולה להחליט להעניקם ליחידים או קבוצות על-פי קריטריונים שיקבעו על-ידיה בלעדית.
 44. "השוקה" תהיה רשאית לשנות, לבטל, להוסיף מתנות, מבצעים, הטבות על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
  ביטול / שינוי הזמנה:
 45. לקוח יכול לשנות או לבטל הזמנה עד כ-5 שעות לפני מועד תחילת "מסגרת הזמן" שנקבע בהזמנה ובתוך שעות הפעילות באזור.
 46. יש לבטל ההזמנה באמצעות המוקד הטלפוני או על-ידי שליחת הודעה דרך דף צור קשר.
 47. כמור לעיל  "השוקה" תהיה רשאית לבטל הזמנה בהתאם לסעיפים הכתובים בתקנון זה.
  מוצרים:
 48. "השוקה" הינה ערוץ הפצה והיא איננה אחראית על הצהרות היצרנים על המוצרים, או כל הצהרה אחרת על המוצרים.
 49. כמו כן הנתונים המופיעים באתר לגבי תיאור, אפיון ונתונים שונים על כל מוצר, למעט מחיר, אינם באחריות  "השוקה" אלא באחריות ספקי המוצרים.
 50. זאת לרבות מוצרים שמוגדרים תחת יצרן השוקה ואו  "השוקה" ו/או פרייבט לייבל (privet lable).
 51. "השוקה" מצהירה שייתכנו אי התאמות בין הכתוב על המוצרים או הצהרות יצרנים/משווקים שונים לבין הכתוב באתר.
 52. "השוקה" ממליצה לקרוא הנתונים על גבי האריזות לפני השימוש ולא להסתפק בהצהרות והנתונים המופיעים באתר.
 53. הלקוח מצהיר כי הוא יודע שייתכנו שינויים עדכונים לגבי נתוני המוצרים, מחירם וכו' או כאמור לעיל טעויות ואי התאמות, על כן ממליצה  "השוקה" לקרוא לפני ביצוע רכישה ולהתעדכן האם השתנו נתוני המוצרים המופיעים באתר, לרבות מוצרים שכבר הוזמנו על-ידי הלקוח או נמצאים ברשימת הקניות הבסיסית.
 54. "השוקה" מצהירה כי היא איננה אחראית להמליץ האם לרכוש או לצרוך מוצרים  לגביהם הצהרות "בריאותיות" או תזונתיות" או כל הצהרה אחרת לרבות עמידה בתקנים, חוקים ותקנות של מכון התקנים ומשרדי הממשלה.
 55. הלקוח מצהיר כי אחראי לבדוק את התאמתם של המוצרים והרכיבים השונים בתוכם לצרכיו או מגבלותיו. 
  לרבות צרכנים המוגדרים כבעלי רגישויות לרכיבים אלרגניים שונים, רגישויות לגלוטן וכו'.
 56. כל התמונות הנמצאות באתר הינם לצורך המחשה בלבד ואינן מהוות דוגמא למוצר, שירות או מתכון כלשהוא.
  אחריות:
 57. "השוקה" אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: "נזק מכל סוג שהוא") שייגרם ללקוח  "השוקה" ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת ב- "השוקה" ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופוסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג' כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח באתר וכו'.
 58. הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או  "השוקה" ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת נתונים כלשהם באתר.
 59.  הלקוח מצהיר כי הוא פוטר את  "השוקה" אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
 60. "השוקה" לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק  מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד'.
 61. "השוקה" לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון או פקסימיליה) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית ו/או פקסימיליה באשר הם.  "השוקה" לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו באתר  "השוקה" ואשר צד ג' שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם ל- "השוקה" , והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.
 62. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא  "השוקה" בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח.
  החוק החל והתניית שיפוט:
 63. על ההתקשרות בין הלקוח לבין  "השוקה" במסגרת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.
 64. "השוקה" והלקוח מצהירים כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המשפט בתל אביב-יפו בלבד.
  אבטחת האתר :
 65. אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות אך לא רק: חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים.
 66. בדיקה, סריקה, ו/או דגימה של האתר, לרבות נסיונות לבדיקת חדירותו.שיבוש ו/או נסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר ללקוחות ו/או פעילות השרת/ים מהם הוא פועל.
 67. "השוקה" תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כמפורט בסעיף זה.
  פרטיות:
 68. הקניין הרוחני באתר  "השוקה" , בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר ("תכולת האתר"), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של  "השוקה" , כולל רישיונות, אישורים שניתנו ל- "השוקה" מגורם צג ג'.
 69. שימוש באתר, אינה מהווה אישור לשום שימוש בקניינה הרוחני של  "השוקה" .
 70. אין להעתיק לשכפל או למכור את רכיבי האתר תכולתו והתהליכים או תצורת הצגת המידע, הם הינם רכושה הבלעדי של  "השוקה" 
 71. האתר נועד לשימוש פרטי בלבד.
 72. כרטיסי האשראי אשר יוכנו סו למערכת אינם נשמרם בשום צורה, ולא יועבו לשום צד שלישי, אלא אם נידרש ע"י הרשויות וע"פ החוק.
 73. הלקוח לא נדרש להישאר בבית לצורך קבלת המשלוח, במידה והלקוח לא נמצא ואין מענה המשלוח יושאר ליד הדלת

הדפסה